Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

tel . 58 622 09 42
793 827 509

Dane Osobowe

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana, opiekunów prawnych oraz dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdyni:

KLAUZULA INFORMACYJNA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W GDYNI

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Leopolda Staffa 10, 81-587 w Gdyni, tel. 58 622 09 42, e-mail: sekretariat@ppp1.edu.gdynia.pl
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane: w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw i interesów osoby, której dane dotyczą w związku z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej i realizacją statutowych zadań Poradni wynikających z:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst jednolity Dz. U 2018 poz.1900 z późn. zm)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 p. 199, zm. Dz. U. z 2017 poz. 1647);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych ( Dz. U. z 2017 poz.1743);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad   organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 , poz. 1591 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania dzieci ( Dz. U. 2017 poz. 1635).
 1. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia.
 4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odstąpienie od realizacji Państwa uprawnień związanych z zapewnieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez Poradnię oraz wydaniem dokumentów będących efektem diagnozowania i innych statutowych form działania Poradni.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.