Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

tel . 58 622 09 42
793 827 509

Druki

Pobierz   Informacja ZO

Wnioski do pobrania:

 • wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – pdf
 • wniosek o wydanie opinii lub orzeczenia – pdf
 • wniosek o wydanie opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształceniapdf
 • wniosek o wydanie opinii w sprawie objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką ROPPpdf
 • wniosek o objęcie treningiem EEG-BIOFEEDBACKpdf
 • wniosek o badanie przesiewowe funkcji percepcyjno-grafomotorycznych pdf
 • wniosek o przesiewowe badanie logopedyczne – pdf
 • wniosek o przesiewowe badanie wzroku programem „Widzę” – pdf
 • wniosek o przesiewowe badanie słuchu programem „Słyszę” (przedszkola oraz klasy I-III) – pdf
 • wniosek o przesiewowe badanie słuchu programem „Słyszę” – pdf
 • skierowanie do Poradni  – specyficzne trudności w uczeniu się – pdf
 • skierowanie do Poradni – diagnoza dziecka/ucznia – pdf
 • opinia o uczniu z trudnościami w nauce matematyki – pdf

Inne:

 • Zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne / WWRD / zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – pdf
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia – zindywidualizowana ścieżka ORPP lub kształcenie – pdf
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – pdf
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia – nauczanie indywidualne – pdf
 • Zaświadczenie lekarza okulisty – pdf
 • Wzór opinii ze szkoły na potrzeby ZO – pdf
 • Opinia o funkcjonowaniu dziecka/ucznia – zindywidualizowana ścieżka – pdf
 • Kwestionariusz Sensomotoryczny – pdf 

W celu zapisania dziecka na diagnozę integracji sensorycznej, prosimy o
wypełnienie Kwestionariusza Sensomotorycznego i złożenie go w
sekretariacie Poradni wraz z wnioskiem.


Wnioski podpisane przez obojga rodziców należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.
Wnioski przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.