Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

793 827 509
tel: 58 622 09 42

Dane Osobowe

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W GDYNI

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr. 1, ul. L. Staffa 10, 81-597 w Gdyni, tel. 58 622 09 42

email: sekretariat@ppp1.edu.gdynia.pl

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować poprzez email: iod.edukacja@gdynia.pl

Inspektorem Ochrony Danych w naszej placówce jest Pani Barbara Matczyńska-Zatarska

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielanie szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz wspomaganie ich w wyborze drogi kształcenia i zawodu. Ponadto udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4. Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego, prawnie uzasadnionego interesu publicznego placówki oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych RODO art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania przez nią celów statutowych określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz poniższych przepisów aktów normatywnych
o charakterze wykonawczym m.in.:

a. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

c. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa – Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgody.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa, a także dostawcom rozwiązań i asysty technicznych IT oraz operatorowi pocztowemu. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.

6. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji wynoszący 10 lat od daty zakończenia roku szkolnego w którym odbyła się w poradni sesja, diagnoza, konsultacja lub terapia – licząc okres od dnia 1 stycznia roku następnego. W przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.

7.Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich/dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu.

9. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

11. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu przetwarzania.

12. Na terenie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr. 1 nie jest wykorzystywany monitoring wizyjny.

 

Podstawa prawna m.in.:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe.
  2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o systemie informacji oświatowej;
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 luty 2013 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych;
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania dzieci.

13. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez państwowego inspektora Sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym. Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, – ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
– ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
– art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i Rozporządzenia RODO.
Przepisy te nakładają m.in. na placówki oświatowe przekazanie niektórych danych osobowych osób zakażonych oraz tych, które miały z nimi kontakt, państwowemu inspektorowi sanitarnemu (Sanepidowi) w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym.
Dane te obejmują m.in.:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
4) płeć;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) informacje o aktualnym miejscu pobytu;
7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;
Oznacza to, że Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej może wydawać zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań. Działania podjęte przez poradnię na polecenie Państwowego Inspektora Sanitarnego (Sanepidu), w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych.