Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

793 827 509
tel: 58 622 09 42

Oferta

PPP 1 w Gdyni

udziela bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkół i placówek edukacyjnych znajdujących się na terenie działania poradni (Chwarzno-Wiczlino, Witomino, Wielki Kack, Mały Kack, Karwiny, Dąbrowa, Dąbrówka, Orłowo, Redłowo) oraz ich rodzicom i nauczycielom.

nowosc_20110208_1258588482

Oferta na rok szkolny 2022/2023:

– przedszkola   Pobierz

– szkoły podstawowe     Pobierz

– szkoły ponadpodstawowe  Pobierz


Program InterACT „Każdy z nas jest inny i każdy taki sam”
 • osoby prowadzące: mgr Urszula Jaworska, mgr Kamila Meller
 • forma: zajęcia warsztatowe dla uczniów klas 0-III prowadzone na terenie szkół podstawowych –  2 spotkania
 • opis:program edukacji antydyskryminacyjnej stworzony przez dr MaryWeidner (z West Virginia University w USA) i zaadaptowany do warunków polskich przez dr hab. prof. UŚ Katarzynę Węsierską. Program jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem programu jest kształtowanie adekwatnych postaw wobec różnych form niepełnosprawności, a także zaburzeń w komunikowaniu się, w tym zmiana postaw społecznych wobec jąkania. Poprzez udział w sesjach InterACT dzieci uczą się, jak adekwatnie reagować i skutecznie wspierać osoby z różnymi formami niepełnosprawności oraz osoby jąkające się. Najważniejsze przesłanie programu brzmi: Każdy z nas jest inny i każdy taki sam – każdy z nas jest wyjątkowy! Budujmy świat bezpieczny i przyjazny dla wszystkich dzieci.

Gry i zabawy rozwijające funkcje słuchowo-językowe w edukacji wczesnoszkolnej
 • osoby prowadzące: mgr Urszula Jaworska, mgr Kamila Meller
 • forma: zajęcia warsztatowe dla nauczycieli klas 0-III prowadzone na terenie szkół podstawowych
 • opis: propozycje konkretnych gier i zabaw rozwijających funkcje słuchowo-językowe zaangażowane w proces nauki czytania i pisania.

Ortografia na wesoło – lapbookowy zawrót głowy
 • osoba prowadząca: mgr Kamila Meller
 • forma: zajęcia grupowe dla uczniów klas IV-V realizowane na terenie poradni
 • termin realizacji: od 19.10.2022 r. do 11.01.2023 r. (12 spotkań)

cele:

 1. Poznanie przez uczniów zasad dotyczących prawidłowej pisowni.
 2. Wyposażenie uczniów   (poprzez   gry i zabawy)    w    umiejętność odwoływania się do reguł ortograficznych i stosowania ich w praktyce.
 3. Nabycie przez uczniów umiejętności samokontroli i autokorekty podczas pisania.
 4. Rozwinięcie umiejętności porządkowania i utrwalania zdobytych wiadomości przez tworzenie lapbooków ortograficznych.
 • opis: nauka ortografii nie musi być trudna i nudna; aktywne działanie, zabawa połączona z nauką może skutecznie pomóc w przezwyciężeniu trudności i w opanowaniu poprawnej pisowni; tworzone na zajęciach lapbooki ortograficzne to rodzaj kolorowych teczek, obrazkowych map myśli, w których umieszcza się informacje, zadania, łamigłówki dotyczące poszczególnych ortogramów – a to wszystko po to, aby uporządkować zdobytą wiedzę, przedstawić ją w ciekawy, ułatwiający zapamiętywanie sposób.

Metoda Strukturalna- diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

Adresat: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Czas realizacji: 45-60 min

Forma: indywidualne zajęcia

Cele zajęć: nauka czytania i pisania w oparciu o sylaby. Metoda Strukturalna jest przeznaczona do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania.


Ćwiczenia usprawniające funkcje wzrokowe

Adresat: uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej

Czas realizacji: 45-60 min

Forma: indywidualne zajęcia

Cele zajęć: stymulowanie widzenia, pobudzanie patrzenia, rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych, związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych, kształtowanie pojęć i pamięci wzrokowej, osiąganie wyższych sprawności wzrokowych.


Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lata

„Kamienie milowe i flagi ostrzegawcze w rozwoju mowy i komunikacji dzieci”

cel: zwiększenie świadomości rodziców na temat etapów nabywania mowy i języka, znaczenia profilaktyki logopedycznej oraz wczesnej stymulacji rozwoju mowy i komunikacji dziecka

prowadząca: dr Ariana Przybysz, logopeda, specjalista surdologopeda


Warsztaty Dla Rodziców dzieci w wieku od 2. do 6. r. ż.

 osoby prowadzące: mgr Iwona Sroka, mgr Dagmara Moroz, psycholożki PPP 1 w Gdyni

Zapraszamy rodziców dzieci od 2. do 6. roku życia, którzy:

 • chcieliby pogłębić swoją wiedzę o wspieraniu harmonijnego rozwoju dzieci od 2 do 6 r. ż.;
 • doświadczają problemów w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami i reakcjami emocjonalnymi dzieci;
 • czują, że w domu panuje chaos i konieczność pilnowania granic, porządku;
 • potrzebują wsparcia i wzmocnienia się w obraniu strategii wychowawczych kształtujących pomyślne relacje w rodzinie.

Cele spotkań:

 • zyskanie większej świadomości swoich stanów emocjonalnych, potrzeb, postaw i przekonań;
 • zwiększenie świadomości motywów własnego działania i reagowania w relacji z dzieckiem;
 • pogłębienie wiedzy o rozwoju psychospołecznym dziecka do 6 r. ż. oraz roli rodzica i możliwości wspierania pozytywnego rozwoju dziecka;
 • poszerzenie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności wychowawczych sprzyjających kształtowaniu się relacji i więzi opartej na poczuciu szacunku i miłości.

Cykl 6-ciu cotygodniowych spotkań warsztatowych:  poniedziałki  w godz. 830-1000


Warsztaty realizowane przez doradców zawodowych
 1. Spotkanie dla wychowawców klas ósmych dotyczące systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – omówienie zasad, strategii, możliwości wsparcia uczniów i rodziców.
 2. Spotkanie wspierające dla rodziców dzieci z orzeczeniami, kończących etap edukacyjny, wspólnie z nauczycielem wspomagającym, wychowawcą, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 3. Indywidualne konsultacje doradcze na terenie szkół dla uczniów kończących etapy edukacyjne, uczniów klas ósmych i ostatnich klas ponadpodstawowych mających na celu wsparcie w dokonywanych wyborach.
 4. Sesje coachingowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych mające na celu pomoc w odkrywaniu potencjału, planowanie, wytyczanie celów, a także wzmacnianie motywacji i poczucia wpływu. Możliwa realizacja za równo na terenie ppp jak i szkoły. Możliwość zorganizowania grupy max.10 osób i realizacja cyklu spotkań w ramach coachingu grupowego.
 5. Warsztaty grupowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu kształtowania kompetencji przyszłości z elementami coachingu kariery.
 6. Warsztaty bazujące na narzędziu Mapy Karier, rozszerzanie świadomości i wiedzy uczniów na temat świata zawodów i rynku pracy.