Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

793 827 509
tel: 58 622 09 42

Zespoły orzekające

 wazne

Komunikat dotyczący opinii o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka:   WWRD.

 

 

Informacje dla rodziców, nauczycieli

1. Zespoły orzekające wydają:
 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego zwanego dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym”, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 4. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
2. Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

Niezbędne są podpisy obojga rodziców, jeśli posiadają oni władzę rodzicielską w zakresie decydowania o kształceniu dziecka.

Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydaje przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym wnioskodawcę.


KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Dla kogo:

Dzieci niepełnosprawnych

 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • niewidomych,
 • słabowidzących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

oraz dla uczniów

 • niedostosowanych społecznie,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Dokumenty:

 • wniosek rodziców/prawnych opiekunów,
 • dokumentacja specjalistyczna (medyczna, dodatkowe wyniki badań, orzeczenie o niepełnosprawności),
 • wniosek lekarza ogólny w przypadku niepełnosprawności ruchowej, zaburzeń zachowania, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem, autyzmu,
 • postanowienie sądu o umieszczeniu w MOW.

WAŻNE

Orzeczenia dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku, słuchu oraz autyzmem (w tym zespołem Aspergera) wydają poradnie:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gdyni,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Gdyni.

INDYWIDUALNE NAUCZANIE

Dla kogo:

dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

Dokumenty:

 • wniosek rodziców/prawnych opiekunów,
 • wniosek lekarza o indywidualne nauczanie,
 • inna dokumentacja specjalistyczna.

WAŻNE

orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszym jednak niż 30 dni.

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy jednak niż 30 dni i nie dłuższy niż rok szkolny.

w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.


ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Dla kogo:

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Dokumenty:

 • wniosek rodziców/prawnych opiekunów,
 • wniosek lekarza.

OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Dla kogo:

dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

Dokumenty:

 • wniosek rodziców/prawnych opiekunów,
 • wniosek lekarza ogólny

Wzory dokumentów do pobrania w zakładce   DRUKI.